top of page


  ZÁKLADY SANSKRTU | 10 online lekcí 
   9.10. - 11.12.2023

  • psaní a čtení slabičného písma dévanágarí, základní spřežky

  • IAST mezinárodní přepis latinkou pro snadnější začátky

  • sandhi - přehled všech pravidel a procvičování těch nejdůležitějších

  • skloňování podstatných a přídavných jmen (A-kmeny maskulina, neutra i feminina)

  • časování sloves - přítomný čas aktivní

  • jednoduché věty, otázka, zápor, nepřímá řeč (iti), příklonky (ca, eva, iva)

  • ukazovací a tázací zájmena v Nominativu (sah, tat, sā; kaḥ, kiṃ, kā)  

  • vyhledávání v Monier-Williams Sanskrit Dictionary

  • gramatika, cvičení, ukázky z textů, mantry (textové materiály, audio, video)

   Tento kurz plánuji opakovat začátkem roku 2024.

CHCEŠ VĚDĚT O DALŠÍM KURZU?

Děkuju. Teď už ho nepropásneš.

ÚSLOVÍ V SANSKRTU

Věty v dévanágarí jsou přepsány do latinky dle IAST pravidel, v závorce následuje doslovný překlad a nakonec volnější výklad. 
Klikem na obrázek se ukáží slovníkové tvary, v závorce je upřesněn tvar ve větě.
Klikem na audio si lze poslechnout, jak věta v sanskrtu zní.

bottom of page